Политика за поверителност

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

I. Предназначение на процедурата

Настоящата процедура обхваща всички действия по събиране и обработване на лични данни от СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ.

II. Нормативна уредба

Членове 7, 12, 13 и 14 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

III. Задължения и отговорници

Управителният съвет на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ отговаря за това информацията, предоставяна при събиране на лични данни, да e законосъобразна, пълна и ясна. Той е длъжен да създаде всички условия за информиране и запознаване на субектите на данни и да оповести публично Декларацията за поверителност на интернет страницата на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ, като така даде възможност на субектите да се запознаят с нейното съдържание, преди СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ да започне да събира и обработва техните данни.

Всички служители на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ, които по силата на своите трудови задължения обработват лични данни, трябва да спазват настоящата процедура.

IV. Ход на процедурата

1. Идентифициране на категориите лични данни и правните основания за обработване

СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ идентифицира правното основание за обработка на лични данни преди извършването на каквито и да е операции по обработката. За всяка категория лични данни сдружението трябва ясно да установи, определи и документира:

 • една или повече конкретни цели, за които данните ще бъдат ползвани;
 • основанието за законосъобразно обработване на данните, с оглед постигането на тези цели, което може да е едно или повече от следните:
  • съгласие, свободно изразено от субекта на данни;
  • изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или предприемането на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
  • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ;
  • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
  • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

2. Идентифициране на наличието или липсата на специални категории обработвани лични данни

СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ идентифицира, че не обработва специални категории лични данни, съгласно дефиницията за това в чл. 9, параграф 1 от ОРЗД, освен когато има задължение за това по Закон. В тези случаи, събирането, обработването и съхранението на тези данни се извършва при подходящи мерки за сигурност и съгласно действащото към момента законодателство.

3. Информационни съобщения за прозрачност към субекта на лични данни

СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ, съгласно изискванията на ОРЗД, предоставя на субектите на данни законово изискваната информация във вид на Декларация за поверителност.

Тъй като СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ събира лични данни от повече от един източник, сдружението поставя тази Декларация за поверителност на всички „точки за контакт“ със субектите на данни, така че да им осигури лесен достъп до нея.

3.1. СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ предоставя на субектите на лични данни, при тяхното събиране, следната информация:

 • данните, които идентифицират СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ и координатите за връзка със сдружението;
 • целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
 • правното основание за обработването на личните данни;
 • когато е уместно, легитимните и законови интереси на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ, които осигуряват правната основа за обработката;
 • категориите лични данни, които се обработват;
 • получателите или категориите получатели на личните данни;
 • срокът, за който ще се съхраняват личните данни от СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок;
 • указание към субекта на лични данни за правата му да изиска от СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ достъп до данните, коригиране или изтриване на неговите лични данни, както и правата му на ограничаване на обработването, на възражение срещу обработването, както и на преносимост на данните;
 • когато правното основание за обработването е съгласие, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ уведомява субекта на данни за съществуването на право на оттегляне на съгласието по всяко време, както и за законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето;
 • правото на жалба до Комисията за защита на личните данни;
 • когато предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ уведомява субекта на данни за това, а също и за евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени.

3.2. Когато лични данни са получени от източник, различен от субекта на данните, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ му предоставя информацията, посочена в горната т. 3.1.

4. Срокове, изключения и начин на предоставяне на информацията

При предоставянето на информацията, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ спазва следните изисквания на ОРЗД:

 • при събирането на лични данни от субекта на данни, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ му предоставя посочената информация в момента на получаване на данните;
 • при събирането на лични данни от източник, различен от субекта на данните, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ предоставя на субекта посочената информация в срок от 1 (един) месец от получаване на личните данни, в съответствие със специфичните обстоятелства на обработката;
 • в случаите, когато данните се използват за комуникация със субекта на данни, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ съобщава информацията най-късно при осъществяване на първия контакт с него;
 • в случаите, когато личните данни се разкриват на друг получател, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ съобщава информацията най-късно при разкриването на личните данни за първи път;
 • СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ не следва да предоставя тази информация, ако субектът на данните вече разполага с нея;
 • СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ не предоставя тази информация, в случай че предоставянето се окаже невъзможно или би довело до прекомерно усилие;
 • СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ няма задължение да предостави тази информация, в случай че получаването или разкриването на лични данни е изрично регламентирано от националното законодателство;
 • СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ няма задължение да предостави тази информация, ако личните данни трябва да останат поверителни при спазване на задължение за професионална тайна, регламентирано от националното законодателство, включително законово задължение за тайна;
 • СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ предоставя на субекта на данните всяка допълнителна информация, която е необходима за осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване;
 • СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ предоставя цялата информация на субекта на данни в лесно достъпен машинночитаем формат – XML, като се използва ясен и прост език.