Политика за поверителност

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНИТЕ НА КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛ

I. Предназначение на процедурата

Тази процедура се отнася до:

 • жалби и искания от субекти на данни, свързани с обработката на техните лични данни от СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ;
 • обработка на искания от субектите на данни относно упражняването на техните права по ОРЗД;
 • жалби на субектите на данни, относно начина на обработване на техните искания или жалби.

II. Нормативна уредба

Глава III, Права на субекта на данни, от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

III. Задължения и роли

Управителният съвет на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ отговаря за разглеждането на всички искания и жалби в съответствие с правилата в тази процедура.

IV. Ход на процедурата

1. Обща информация и съобщения

СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ обявява координатите за контакт, във връзка с отправяне на жалби и искания, като ги публикува на своята интернет страница на адрес: www.tochnovreme.org

СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ поставя ясни и разбираеми указания на интернет страницата си относно подаването на искания и жалби, както и образец на утвърдената електронна контактна форма за искания на субектите на данни.

Съобщенията от контактната форма, съдържащи искане и/или жалба, са свързани и се изпращат директно на електронна поща, контролирана и проверявана от член на Управителния съвет на сдружението.

Когато субектът на данни иска да подаде искане и/или жалба на хартиен носител, това може да бъде направено по пощенски път до адреса на управление на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ, като се използва предоставения на интернет страницата образец. Алтернативно, субектът на данни може да поиска да му бъде предоставен утвърдения образец на искане на субекти на данни на хартиен носител.

2. Възможности на субекта на данни

Субектите на данни, в т.ч. и служителите на сдружението, могат да подадат до СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ:

 • искания за осъществяване на правата им по защита на личните данни – искане за достъп, за изтриване, за ограничаване на обработването, възражение за обработване, за пренос на данните;
 • оплаквания относно на начина на разглеждане на искането им за достъп до данните;
 • оплаквания относно начина на разглеждане на искането/жалбата им;
 • жалба срещу всяко решение, взето след подадено искане/жалба.

3. Начин на подаване на искания и жалби

Субектите на данни могат да отправят искания и жалби чрез:

 • електронната контактна форма за искане от субект на данни, достъпна на интернет страницата на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ на уеб адрес: www.tochnovreme.org;
 • образеца на исканe от субект на данни, достъпен за изтегляне на интернет страницата на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ на уеб адрес: www.tochnovreme.org;
 • директно на следната електронна поща: info@tochnovreme.org;
 • по пощенски път на адреса на управление на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ, например като попълнят образеца на исканe от субект на данни в неговия хартиен вариант.

4. Отговор и срокове

СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ разглежда и взема решение по постъпилото искане или жалба при спазване на следните правила и срокове:

 • Исканията/жалбите се насочват към Управителния съвет на сдружението, който взема решение и го съобщава като отговор до субекта на данните не по-късно от 1 (един) месец от тяхното получаване;
 • При необходимост, като взема предвид сложността и броя на исканията, Управителния съвет на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ може да удължи срока с още най-много 2 (два) месеца. В този случай, субектът на данните се уведомява за удължаването в срок от 1 (един) месец от получаването на искането/жалбата;
 • Жалба срещу взетото решение от Управителния съвет на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ по искане и/или жалба трябва да бъде разгледана и решена в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни;
 • Ако СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ не удовлетвори искането на субекта на данни в рамките на изискуемите срокове или откаже да уважи жалбата, то в отговора си излага на ясен и разбираем език причините, поради които не е предприел действие или е отказал;
 • СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ информира в отговора си субекта на данните относно неговото право да подава жалби директно до Комисията за защита на личните данни, като едновременно с това предоставя на субекта на данните координатите за контакт с  Комисията и го информира за правото му да търси правна защита.

Всички действия на СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ, предприети в изпълнение на настоящата процедура, се извършват без да се дължи заплащане от субекта на данните.

В случай, че исканията и/или жалбите са повтаряеми, явно неоснователни или прекомерни, СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ може да наложи разумни такси за тяхнто разглеждане, които ще бъдат свързани единствено с направените разходи по обработването им или може да откаже, на тези основания, да ги разглежда.