Политика за поверителност

За нас

Сдружение с нестопанска цел Арт център Точно време

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. Оборище 106, ет. 3
Електронна поща: info@tochnovreme.org
Интернет страница: https://tochnovreme.org

Какви лични данни събираме и защо

СНЦ Арт център Точно време събира, обработва и съхранява лични данни за следните аспекти на своята дейност:

Човешки ресурси

Като част от управлението на човешки ресурси, СНЦ Арт център Точно време събира, съхранява и обработва лични данни на физически лица, които са кандидати за работа, настоящи и бивши служители на сдружението. Тези данни включват данни за идентификация, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси. Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само след изрично съгласие на субекта на данните или в случаите, когато това е предвидено в закон. За целите на изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработва само минималният обем лични данни, изискван от закона, като те се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове и при подходящи мерки за сигурност. Във връзка с процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. СНЦ Арт център Точно време съхранява личните данни на участници в процедури по подбор на персонала за срок от 3 (три) години. Когато в такава процедура се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи, като същите биват връщани по начина, по който са подадени.

Контрагенти

С цел осъществяване на своите дейности, СНЦ Арт център Точно време събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, с които влиза в договорни взаимоотношения. Тези лични данни са сведени до минимума, необходим за изпълнението на съответния договор и биват предоставяни на трети лица само след изрично съгласие на субекта на данните, освен когато предоставянето е задължение, посочено в закон. Данните се съхраняват за срок от 3 (три) години, считано от датата на изтичане на договора.

Конкурси, фестивали, семинари, майсторски класове и други подобни публични събития, организирани от сдружението

СНЦ Арт център Точно време събира, обработва и съхранява личните данни на лица, обвързани с участие в публично събитие, организирано от сдружението (например, Национален конкурс за млади изпълнители на популярна музика „Музикален импулс“). Изискването за предоставяне на лични данни е сведено до минимума, необходим за осъществяването на дейностите, свързани със съответния проект, в това число:

 • идентифициране на участниците;
 • определяне на възрастови групи;
 • определяне, публично обявяване и разпространяване на ред на явяване, класиране, награди;
 • публично обявяване и разпространяване на информация за проекта под формата на писмени, снимкови, аудио и видео материали;
 • осъществяване на добра пряка комуникация с участниците, техните ръководители и членовете на техните екипи;
 • поддържане на публично достъпен архив с материали и информация за изминали издания на проекта.

В допълнение към гореспоменатите цели, след изрично съгласие на субекта на данни, данните могат да бъдат използвани още за осъществяване на пряка комуникация относно бъдещи издания на съответния проект или други сходни събития и кампании, свързани с Арт център „Точно време“.

С оглед минималния обем лични данни, събирани във връзка с участието в проекти на сдружението, и отчитайки изцяло публичния характер на тези проекти, предоставените лични данни (име, възраст, населено място и т.н.) могат да бъдат предоставяни на трети лица и да попаднат в публичното пространство под различни форми (например, в анонси и статии за проекта и участниците в него), както е упоменато и в горепосочените цели.

Личните данни се събират и обработват въз основа на свободното съгласие на субекта на данни и/или на неговия законен представител, когато данните касаят лице, ненавършило пълнолетие. Данните се събират и обработват на основание разпоредбите на ЗЗЛД и ОРЗД. Когато в условията на съответния проект не е посочено друго, всички предоставени данни се съхраняват за целия период, в който сдружението е със статута на организатор на съответния проект.

Данни на лица, подкрепяни от сдружението

Една от основните цели на СНЦ Арт център Точно време е подпомагане развитието на талантливи деца и младежи в областта на музикалните и сценичните изкуства. Сдружението може да събира, съхранява и обработва личните данни на лицата, които подкрепя, с цел идентификация, архив, публична информация за дейността на сдружението и основно за осъществяване на самата подкрепа, която често включва и участието на тези лица в различни проекти на национално и международно равнище. Събираните данни са сведени до абсолютния минимум, необходим за осъществяването на тези цели. Те се приемат само директно от субекта на личните данни или неговия законен представител, когато лицето не е навършило пълнолетие, и се обработват и/или споделят с трети лица само след дадено изрично съгласие. Предоставените данни се съхраняват за срок от 5 (пет) години, считано от датата на последния случай на асоцииране на съответното лице със СНЦ Арт център Точно време.

Данни, предоставени при отправено запитване

При отправяне на запитване към СНЦ Арт център Точно време, сдружението събира, съхранява и обработва личните данни на лицето, отправило запитването, за идентификация и контакт, единствено за целите на пълноценния и ефективен отговор на отправеното запитване. Тези данни включват име, адрес (пощенски или електронен) и телефон за връзка. В определени ситуации (например, при подаване на запитване през контактната форма на страницата) се събира информация и за IP адреса и идентификатора на браузъра на потребителя, подал запитването, за идентификационни цели, както и за откриване и предотвратяване на спам. Всички предоставени лични данни при отправяне на запитване към СНЦ Арт център Точно време се съхраняват за срок от 1 (една) година, считано от датата на последната разменена комуникация относно запитването, която бива приета за дата на която поставеният въпрос е окончателно решен. Предоставените лични данни при отправено запитване не се използват за маркетингови цели.

Данни, предоставени при заявяване на искания от субекти на лични данни

Искания от субекти на лични данни, във връзка с упражняването на техните законни права, се обработват, съгласно действащото към момента законодателство, както и следвайки приетите от СНЦ Арт център Точно време процедури за начините на комуникация и управлението на тези искания. Повече информация относно тези процедури и препратки към пълните им текстове са поместени в една от следващите секции на настоящата политика за поверителност.

При обработването на информацията, съдържаща се в такъв вид искания, подадени до СНЦ Арт център Точно време, се обработват само лични данни, относими към конкретния случай. Данни, станали известни на сдружението в следствие на подаденото искане, се съхраняват за същия период и при същите условия, при които се съхраняват и останалите данни на субекта, в зависимост от обстоятелствата, при които те са били предоставени първоначално на сдружението. Изключение правят исканията, обвързани с прекратяване на съхранението на данни за субекта, като тези искания и данните, предоставени в тях, биват третирани при същите условия като при отправянето на запитвания, както е пояснено в предходната подсекция.

Лични данни, предоставени в рамките на такова искане, могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Бисквитки

Бисквитката са малко количество данни, които страницата съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Бисквитките могат да се използват от дадена страница във връзка с нейното функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. Бисквитките служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Страницата на СНЦ Арт център Точно време използва следните бисквитки:
· PHPSESSID – съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази бисквитка може да се използва само в текущата сесия.

Чрез съответна настройка на потребителския браузър, нашите бисквитки, както и бисквитките на трети страни, могат винаги да бъдат изключени. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои части на страницата.

В случай, че преглеждате вмъкнато съдържание от друг уебсайт или използвате линк, който Ви препраща в друг уебсайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол, както е описано в следващата подсекция.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да включват вградено външно съдържание (видеа, изображения и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти, включително как употребявате вградено съдържание, ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Анализ

Тази страница използва инструментите на WordPress.com за анализ и статистика, предоставени от Automattic.

Данните, които се използват, включват: IP адрес, WordPress.com идентификация (ако потребителят е вписан), посетения URL, препращащия URL, времевия индикатор на събитието, език на браузъра, код на страната. ВАЖНО: СНЦ Арт център Точно време НЯМА директен достъп до тази информация. Например, администраторът вижда, че конкретна публикация има 285 преглеждания, но не може да види конкретните потребители, които са прегледали публикацията. Статистическите вписвания, съдържащи IP адреса и WordPress.com данните на потребителя, се съхраняват от Automattic за период от 28 дни и се използват единствено за тези статистически цели.

Дейностите, които се следят, включват: прегледи на публикации и страници, прегледи на видеоклипове (когато те са качени през WordPress.com), кликвания върху външни линкове, препращащи линкове, търсения и страна. Този модул също следи времето за зареждане на страниците и времето за зареждане на ресурсите (изображения, Javascript файлове, CSS файлове и т.н.).

Подробна информация относно Automattic, включително политика им за поверителност, е достъпна на тяхната официална страница.

Вашите права над личните ви данни

Всеки субект на данни има следните права:

 • да получи достъп до съхранените за него лични данни;
 • да изиска коригирането или изтриването на съхранените за него лични данни;
 • да ограничи или възрази срещу обработването на личните му данни;
 • да изиска преносимост на данните;
 • да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани.

За целта да упражни всяко едно от тези свои права, лицето следва да уведоми в писмена форма СНЦ Арт център „Точно време“ за това свое искане. Начините за подаване на искания и установените процедури в тази връзка са разяснени в следващата секция на настоящата политика за поверителност.

Когато данните се обработват въз основа на дадено свободно съгласие, оттеглянето на съгласието няма ретроспективен ефект и не засяга законосъобразността на съхраняването, обработването и употребата, основани на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

При констатиране на нередности, всеки субект на лични данни има правото да подаде жалба до КЗЛД.

Тук можете да се запознаете и с пълния текст на установената Процедура за прозрачност при обработката на лични данни.

Подаване на искания от страна на субекти на лични данни

Субектите на данни, в т.ч. и служителите на сдружението, могат да подадат до СНЦ АРТ ЦЕНТЪР ТОЧНО ВРЕМЕ:

 • искания за осъществяване на правата им по защита на личните данни – искане за достъп, за изтриване, за ограничаване на обработването, възражение за обработване, за пренос на данните;
 • оплаквания относно на начина на разглеждане на искането им за достъп до данните;
 • оплаквания относно начина на разглеждане на искането/жалбата им;
 • жалба срещу всяко решение, взето след подадено искане/жалба.

Субектите на данни могат да отправят искания и жалби чрез:

Пълните текстове на приетите от СНЦ Арт център Точно време процедури, свързани с подаването и обработването на искания на субекти на данни са достъпни тук:

Допълнителна информация

СНЦ Арт център Точно време не съхранява и обработва лични данни извън територията на ЕС. Въпреки това, предвид публичния характер на голяма част от дейностите на сдружението, данни, пряко обвързани с участието на даден субект в публична проява, може да попаднат, под каквато и да е форма, в публично разпространени материали и информация, като разпространението на тези материали и достъпът до тях са глобални.

Нашите процеси при инциденти с лични данни

При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, това следва да бъде докладвано на Управителния съвет на СНЦ Арт център Точно време без ненужно забавяне, а той от своя страна извършва оценка на въздействието на нарушението. Ако се установи, че съществува риск за правата и свободите на субектите на данни, без ненужно забавяне, СНЦ Арт център Точно време уведомява Комисията за защита на личните данни, както и засегнатите субекти на данните. Сдружението документира всички нарушения и предприема всички подходящи мерки за смекчаване на тяхното въздействие.

Пълният текст на следваната от СНЦ Арт център Точно време процедура в случай на нарушение на сигурността на личните данни е достъпен тук:

Какви автоматични действия и/или филтрирания, базирани на лична информация, извършваме с данните на потребителя

На тази страница и в цялостната си съвкупност от дейности, Арт център Точно време не предоставя услуга, която включва автоматично взимане на решения, поради което лични данни, обработвани от сдружението, не се използват за такива цели.


За всички неупоменати в настоящата политика за поверителност въпроси, свързани с лични данни, важат разпоредбите на ОРЗД.